Comments on Profile Post by Zjuggernaut

 1. cheezMcNASTY
  cheezMcNASTY
  Yessir. Marlboro Reds.
  Nov 18, 2011
 2. Zjuggernaut
  Zjuggernaut
  I love you Cheez.
  Nov 18, 2011
 3. cheezMcNASTY
  cheezMcNASTY
  Because I like 'em rough?
  Nov 18, 2011
 4. Zjuggernaut
  Zjuggernaut
  You know what gets me going. Malboros are tasty.
  Nov 18, 2011
 5. §ephiroxa§
  §ephiroxa§
  Gross.
  Dec 10, 2011
 6. Zjuggernaut
  Zjuggernaut
  PARDONZ?
  Dec 10, 2011
 7. cheezMcNASTY
  cheezMcNASTY
  §ephi must either be a nonsmoker or a menthol girl. :P
  Dec 10, 2011
 8. Zjuggernaut
  Zjuggernaut
  Hopefully a nonsmoker, Menthol is ew.
  Dec 10, 2011
 9. §ephiroxa§
  §ephiroxa§
  nonsmoker. :D
  Dec 11, 2011
 10. cheezMcNASTY
  cheezMcNASTY
  Bravo lady. And yes, menthol is ew. Damn those candy canes.
  Dec 17, 2011